top of page

Pogoji zasebnosti podjetja TANJA PIA METELKO S.P.

 

 

POMEN POJMOV

Pogoji zasebnosti

Pogoji zasebnosti so interni akt podjetja TANJA PIA METELKO S.P. (v nadaljevanju:

obdelovalec) in veljajo za vsa

pravna razmerja med njim in naročniki storitev (v nadaljevanju: upravljavec).

Akt določa pravice in obveznosti obdelovalca in upravljavca pri upravljanju in

obdelovanju osebnih

podatkov posameznikov.

Osebni podatek

Osebni podatek pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim

posameznikom, ki je

fizična oseba. Določen posameznik je tisti, katerega osebni podatki so določeni

in obdelovani v skladu

z nameni, ki jih določi upravljavec. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče

neposredno ali

posredno določiti ter njegove osebne podatke obdelovati v skladu z nameni, ki

jih določi upravljavec.

Posameznik

Posameznik je vsaka fizična oseba, katere osebni podatki so obdelovani na

zakoniti ali pogodbeni

podlagi med upravljavcem in tem posameznikom ali na podlagi izrecne

privolitve, ki jo je posameznik

dal upravljavcu.

Upravljavec

Upravljavec določa namene in sredstva obdelave v okviru svoje registrirane

dejavnosti in/ali zakonskih

 

pooblastil. Posameznik je vnaprej seznanjen, kdo je upravljavec osebnih

podatkov in kdo je

obdelovalec njegovih osebnih podatkov.

Obdelovalec

Obdelovalec obdeluje osebne podatke posameznikov v imenu upravljavca, po

njegovih navodilih, v

okviru zakonitih namenov in načinov obdelave.

Podobdelovalec

Podobdelovalec obdeluje osebne podatke posameznikov v imenu in po navodilih

obdelovalca, v okviru

zakonitih namenov in načinov obdelave.

Obdelava

Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v

zvezi z osebnimi podatki

ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje,

beleženje, urejanje,

strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled,

uporaba, razkritje s

posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali

kombiniranje,

omejevanje, izbris ali uničenje.

Omejitev obdelave

Omejitev obdelave pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi

omejevanja njihove

obdelave v bodoče.

Oblikovanje profilov

Oblikovanje profilov pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih

podatkov, ki vključuje

 

uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s

posameznikom, zlasti za

analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja,

osebnega okusa,

interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.

Psevdonimizacija

Psevdonimizacija pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih

podatkov brez dodatnih

informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se

nanašajo osebni podatki,

če se take informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski

ukrepi za zagotavljanje,

da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.

Privolitev posameznika

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako

prostovoljno, izrecno,

informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo

osebni podatki, s katero

z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih

podatkov, ki se nanašajo

nanj.

Kršitev varstva osebnih podatkov

Kršitev varstva osebnih podatkov pomeni kršitev varnosti, ki povzroči namerno

ali nezakonito uničenje,

izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki

so poslani, shranjeni

ali kako drugače obdelani.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Podatki obdelovalca

 

TANJA PIA METELKO S.P.

Izletniška pot 14, Koper, Slovenija

Matična številka: 3054993000

Davčna številka: 75271664

S.P. je vpisan od dne 8.12.2005

Odgovorna oseba za dajanje informacij v zvezi s tem aktom in varstvom osebnih

podatkov je:

Teja Pia Metelko, tanja.tanjapia@gmail.com

Podobdelovalci

Obdelovalec ima sklenjene pogodbe o nadaljnji obdelavi osebnih podatkov

posameznikov določenega

upravljavca v primerih, ko ima za izvajanje svojih storitev zunanje obdelovalce, ki

so v razmerju do

upravljavca njegovi podobdelovalci. Obdelovalec je odgovoren za izbiro

podobdelovalcev in skrbi, da

so zavezani k enaki ali višji stopnji varovanja osebnih podatkov, kakor to določajo

slovenski predpisi in

predpisi Evropske unije. Obdelovalec obvešča upravljavca o svojih obstoječih

obdelovalcih ter o

vsakokratni zamenjavi obdelovalcev ali najemu novih obdelovalcev. To stori z

najavo objave novih

pogojev zasebnosti, v katerih navede nove obdelovalce ter da upravljavcu na

voljo trideset dni časa,

da se izreče o spremembah, jih potrdi ali nasprotuje.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih

podatkov

Obdelovalec ima pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov posameznikov

določenega

upravljavca v predhodno sklenjeni pogodbi med upravljavcem in obdelovalcem

ali na podlagi drugega

dogovora o naročilu storitve.

Obdelovalec je odgovoren, da so upravljavci seznanjeni s tem aktom in drugimi

akti obdelovalca,

kolikor urejajo področje obdelave osebnih podatkov posameznikov in/ali

pogojev poslovanja za

 

izvajanje naročenih storitev.

Upravljavec je odgovoren za zagotovitev ustreznih pravnih podlag za obdelavo

osebnih podatkov

(zakoniti interes, pogodbeni interes in/ali izrecna privolitev posameznika).

Vrste osebnih podatkov

Obdelovalec obdeluje tiste osebne podatke, ki mu jih posreduje upravljavec.

Obdelovalec nikoli ne

obdeluje drugih osebnih podatkov posameznikov določenega upravljavca poleg

tega zbiramo osebne

podatke o strankah, ki jih delimo s Facebookom, da bi prikazali ustreznejše

oglase in izboljšali našo uporabniško izkušnjo.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Obdelovalec obdeluje osebne podatke posameznikov določenega upravljavca le

za namene, za katere

mu je upravljavec dal navodilo. Obdelovalec nikoli ne obdeluje osebnih podatkov

posameznikov

določenega upravljavca za druge namene.

Vloga upravljavca

Upravljavec je dolžan obdelovalcu dajati navodila za obdelavo tistih osebnih

podatkov posameznikov, s

katerimi upravlja. Upravljavec mora obdelovalcu jasno in nedvoumno dati

informacijo, katere vrste

osebnih podatkov in za katere namene lahko obdeluje.

Dokumentirana navodila upravljavca

Po tem aktu je upravljavec dolžan obdelovalcu določiti vsebino in trajanje

obdelave osebnih podatkov,

naravo in namen obdelave, vrste osebnih podatkov ter kategorije posameznikov,

na katere se

nanašajo osebni podatki.

 

Navodila upravljavca morajo biti dokumentirana, pri čemer so lahko dana v pisni

obliki po navadni ali

elektronski pošti, v primeru ustnih navodil pa obdelovalec zahteva še pisno

potrditev po navadni ali

elektronski pošti.

Obdelovalec ni odgovoren za zakonitost navodil, ki jih prejme od upravljavca za

obdelavo osebnih

podatkov posameznikov določenega upravljavca.

Zaupnost podatkov

Obdelovalec zagotavlja, da so osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih

podatkov, zavezane k

zaupnosti ali jih k zaupnosti zavezuje ustrezen zakon. Obdelovalec ima sprejet

notranji Pravilnik o

varstvu osebnih podatkov ter od vseh zaposlenih in zunanjih sodelavcev pridobi

pisno zavezo k

zaupnosti podatkov, seznanitev s pravilnikom ter ustreznimi varnostnimi ukrepi,

ki jih obdelovalec

izvaja, da zagotavlja ustrezno stopnjo varnosti podatkov.

Pravice posameznikov

Obdelovalec tehnično poskrbi, da po navodilu upravljavca in v zakonitem

obsegu, zagotovi podporo in

tehnične rešitve ter končne podatke, ki jih upravljavec potrebuje, ko posamezniki

pri upravljavcu

izvršujejo eno ali več pravic, ki jim jih določa zakonodaja: pravica do popravka,

pravica do izbrisa,

pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov in pravica do

ugovora.

Izbris ali prenos podatkov

Obdelovalec na podlagi predhodnega dokumentiranega navodila upravljavca

izbriše ali vrne vse

osebne podatke upravljavcu po zaključku storitve, ki jo za upravljavca izvaja ter

uniči obstoječe kopije,

razen v primerih, ko shranjevanje podatkov predpisuje zakonodaja.

 

Dostop do informacij

Obdelovalec zagotavlja upravljavcu vse informacije, potrebne za dokazovanje

izpolnjevanja obveznosti

iz tega akta in zakonodaje, ter upravljavcu ali drugemu revizorju, ki ga pooblasti

upravljavec, omogoči

izvajanje revizij, tudi pregledov, in pri njih sodeluje.

VARNOST OBDELAVE OSEBNIH

PODATKOV

Varnost obdelave

Obdelovalec in upravljavec ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja in

stroškov izvajanja

ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in

svoboščine

posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, upravljavec in

obdelovalec z izvajanjem

ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov zagotovita ustrezno raven

varnosti glede na tveganje,

vključno med drugim z ukrepi, ki zajemajo:

psevdonimizacijo in šifriranje osebnih podatkov,

zmožnost zagotavljanja stalne zaupnosti in celovitosti, dostopnosti in odpornosti

sistemov in storitev za

obdelavo,

zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti in dostopa do osebnih podatkov

v primeru fizičnega ali

tehničnega incidenta,

postopke rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih

in organizacijskih

ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave.

Pri določanju ustrezne ravni varnosti se upoštevajo zlasti tveganja, ki jih pomeni

obdelava, zlasti zaradi

 

nenamernega ali nezakonitega uničenja, izgube, spremembe, nepooblaščenega

razkritja ali dostopa

do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Obdelovalec ni zavezan k imenovanju osebe, pooblaščene za varstvo osebnih

podatkov, ker obdelave

ne opravlja kot javni organ ali telo, prav tako v temeljni dejavnosti ne izvaja

obdelave, pri kateri bi bilo

potrebno zaradi njihove narave, obsega in/ali namenov posameznike, na katere

se nanašajo osebni

podatki, redno in sistematično obsežno spremljati ter temeljna dejavnost

obdelovalca ne zajema

obsežne obdelave posebnih vrst osebnih podatkov.

Varnostni ukrepi

Obdelovalec zagotavlja ustrezne varnostne ukrepe pri obdelavi osebnih

podatkov za zagotavljanje

varstva osebnih podatkov. Varnostni ukrepi se redno spremljajo in posodabljajo

skladno z razvojem

tehnologije in zahtev zakonodaje.

Obdelovalec upravljavca obvešča o varnostnih ukrepih ter ustreznih tehničnih

rešitvah v ločenem

dokumentu, ki je sestavni del teh pogojev zasebnosti, ki urejajo pravna razmerja

med upravljavcem in

obdelovalcem in Pravilnika o varstvu osebnih podatkov, ki ureja pravna razmerja

med obdelovalcem in

zaposlenimi, ki obdelujejo osebne podatke posameznikov določenega

upravljavca.

KONČNE DOLOČBE

Zavezujoča narava pravnih pogojev

1. Pogoji zasebnosti veljajo za vse upravljavce, s katerimi ima obdelovalec

urejen pravno-poslovni

 

odnos s pogodbo ali pisno preko elektronske pošte in jih upravljavci potrdijo

preko elektronske pošte

ter se šteje, da je bil sprejet aneks k obstoječemu pravnemu razmerju oziroma s

pisnim aneksom k

obstoječi pisni pogodbi, če upravljavec to zahteva.

2. Pogoji zasebnosti so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi

podlagi.

3. Pogoji zasebnosti so sestavni del naročila storitve s strani upravljavca.

4. Upravljavec potrdi seznanitev in strinjanje s temi pogoji zasebnosti pred

naročilom storitve (v

pogodbi ali pisno preko elektronske komunikacije).

Spremembe pogojev zasebnosti

1. Obdelovalec pogoje zasebnosti redno posodablja z zakonskimi spremembami.

2. Obdelovalec upravljavca obvešča o spremembah pravočasno v pisni obliki z

elektronskim

sporočilom.

4. Obdelovalec zagotavlja arhiv sprememb pogojev zasebnosti, ki je vsakemu

upravljavcu

dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov

obdelovalca.

Reševanje sporov

Obdelovalec in upravljavec se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati

mirno in

sporazumno. Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora

pristojno sodišče v

Republiki Sloveniji po sedežu obdelovalca.

< Nazaj

© 2022 |  Piškotki  |  Pogoji zasebnosti  |  Spletno reševanje potrošniških sporov  | Skladno z 32. členom

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Pomembno obvestilo: Dr. Tanja Pia Metelko ni zdravnica, psihologinja ali psihiatrinja. Seminarji in delavnice, ki se izvajajo pod njenim vodstvom niso terapije ali zdravstvene storitve, temveč gre za izobraževanja in usposabljanja. V primeru bolezni naj se udeleženci obrnejo na svojega osebnega zdravnika in posvetujejo z njim.

Dr. Tanja Pia Metelko, prav tako nobeden izmed morebitnih drugih predavateljev, niti Tanja Pia Metelko SP, ne sprejemajo odgovornosti za morebitne napake ali opustitve, niti ne jamčijo, da so vse informacije, ideje, načrti, sugestije, ki so predstavljene, primerne za vsakega. Udeleženec sam prevzema odgovornost, da se pred kakršnokoli aktivnostjo ali implementacijo posvetuje z odvetnikom, zdravnikom, psihologom ali strokovnjakom za posamezno področje.

Cene: Vse cene na spletni strani in v cenikih so v evrih (€). Če ni drugače navedeno, cene ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV).

 

Naročilo in prijava: Naročilo posameznega produkta ali prijava na izobraževanje se šteje od trenutka, ko stranka preko elektronske pošte, osebno, telefona ali drugega sredstev sporočanja odda svoje naročilo oz. prijavo. Z naročilom produkta ali prijavo na izobraževanje, dogodek, seminar, delavnico se stranka obvezuje, da bo poravnala kotizacijo za udeležbo oziroma znesek za nakup produkta.

 

Enkratno plačilo: Enkratno plačilo lahko stranka izvede s plačilom na TRR organizatorja. V primeru enkratnega plačila na TRR, se stranka zavezuje k poravnavi celotnega zneska v roku 7 delovnih dni od izvedene prijave oz. v roku, ki je naveden na računu.

 

Plačilo na obroke: Obročno plačilo je omogočeno v posameznih primerih, ki jih navede organizator. V primeru nerednega plačevanja obrokov ima organizator pravico prepovedati nadaljnjo obiskovanje izobraževanja vse do poravnave zamudnih obrokov. V primeru dolgoročnega odlašanja s plačilom ima organizator pravico vaše podatke posredovati pristojnim službam za izterjavo zneska.

 

Izvedba storitev: Organizator mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezno izobraževanje, delavnico, dogodek ali seminar.

 

Odpoved s strani organizatorja: Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov. Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja.

V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve.

 

Odpoved s strani udeleženca: Če udeleženec odpove udeležbo na izobraževanju iz utemeljenih razlogov, kot so bolezen ali nesreča udeleženca ali bližnjega člana njegove družine, se mu opraviči plačilo, vendar le z ustreznimi pisnimi dokazili preko elektronskega naslova ali po pošti.

 

Organizator zaračuna 100 € administrativnih stroškov in stroške gradiva, če je le-to bilo že natisnjeno.

Odjava udeleženca od izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja: Skrajni rok za odjavo od izobraževanja je 30 dni pred pričetkom posameznega izobraževanja. Odjava od posameznega izobraževanja mora biti vedno v pisni obliki na elektronski naslov ali poslana po pošti. V primeru odjave po tem datumu, organizator zaračuna 40% kotizacije za administrativne in druge stroške povezane z odjavo. V primeru neudeležbe brez odjave pa organizator zaračuna celotno kotizacijo izobraževanja. V kolikor se od izobraževanja odjavite 7 dni ali manj pred samim izobraževanjem, organizator zaračuna 80% kotizacije za administrativne in druge stroške povezane z odjavo.

bottom of page